Ochrana osobných údajov

 

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Rešpektujeme zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) a Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

 

1. Prevádzkovateľ spracovania Vašich osobných údajov

Názov spoločnosti: EWM s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Žerotínova bašta 5012/19, 940 56  Nové Zámky, Slovenská republika

IČO: 53 608 682 , DIČ: 2121448098

 

2. Dôvod spracovania osobných údajov

Na poskytovanie niektorých služieb potrebuje prevádzkovateľ (dodávateľ) poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si povinností a poskytovania služieb v najvyššej kvalite. Pri  vyplnení kontaktného formulára v sekcii e-shop, vždy uchovávame z bezpečnostných dôvodov všetky vaše údaje, spájajúce sa s našou spoločnosťou a službami, ktoré poskytujeme. Vaše kontaktné údaje slúžia ako súčasť registrácie objednávky tovaru, ktorý sa následne zasiela logisticky prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos získaných údajov do tretích krajín.

 

3. Aké údaje uchovávame?

Osobné údaje

Pri vytvorení objednávky na  našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov: registračné formuláre, kontaktné formuláre, objednávkové formuláre, a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, e- mailová adresa. Vaše osobné údaje sú používané na účel poskytnutia plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ďalších služieb o ktoré ste požiadali.

 

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

 

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že ide o Váš osobný údaj.

Okrem toho máte možnosť v internetovom prehliadači využiť tzv. režim inkognito (pri ktorom sa neukladajú žiadne cookies) alebo zakázať javascript. Ukladanie cookies (ako aj histórie prehliadania) si môžete vo vašom prehliadači zakázať, alebo pravidelne vymazávať priamo z nastavení prehliadača, prípadne pomocou na to určeného bezplatného softvéru.

Viac o správe cookies si môžete prečítať aj tu: Google Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer

 

4. Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

 

5. Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.

 

6. Záver

Osobné údaje sú spracúvané na účely poskytnutia plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a na účely marketingu, ako bolo vyššie uvedené. Prevádzkovateľ informačného  systému  vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje sa uchovávajú sa na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy máte „právo  na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte právo aj požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje (účel – poskytnutie plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy– bol splnený), ale potrebujete ich práve Vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť Vám akúkoľvek zmenu, opravu resp. vymazanie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. 

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.