Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa e-shopu – spoločnosti EWM s.r.o. so sídlom Žerotínova bašta 5012/19, 940 56  Nové Zámky a kupujúceho pri dodávkach tovaru objednaných prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke na www.pekaceoblatok.sk

1.2. Všetky vzťahy medzi prevádzkovateľom e-shopu EWM s.r.o. a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom e-shopu – spoločnosťou EWM s.r.o. a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Elektronické objednávkové formuláre na www.pekaceoblatok.sk sú určené pre nepodnikateľské a aj pre podnikateľské subjekty (PO, FO – podnikateľ), ktoré môžu mať pridelené IČO.

II. Vymedzenie pojmov

2.1. Produktom sa rozumie tovar, ktorý je určený pre konkrétnu cieľovú skupinu a je ponúkaný prostredníctvom webovej stránky www.pekaceoblatok.sk.

2.2. Zákazníkom je osoba (FO – nepodnikateľ aj FO/PO – podnikateľ) / organizácia / firma, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u dodávateľa produkty.

2.3. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.4. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov (zásielky), ktorá je na území Slovenskej republiky alebo mimo území Slovenskej republiky.

2.5. Elektronický objednávkový formulár obsahuje ceny produktov (Cenník) a je aktuálne platný prehľad cien Produktov, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

2.6. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku spoločnosti EWM s.r.o. .

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1. Základným spôsobom objednávania tovaru poskytovaným prevádzkovateľom e-shopu – spoločnosťou EWM s.r.o. je objednávka kupujúceho zasielaná prostredníctvom internetovej stránky www.pekaceoblatok.sk a to formou vyplnenia elektronického objednávkového formuláru alebo telefonicky a e-mailom.

3.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom a názov/označenie objednávaných produktov (tovaru).

IV. Ceny za tovar, cenníky a ich platnosť

4.1. Cena za Produkty poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami (Elektronický objednávkový formulár obsahuje vždy aktuálne ceny).

4.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia tejto Objednávky.

4.3. Zákazník potvrdzuje odoslaním Objednávky, že súhlasí s cenami za Produkty podľa Dodávateľom predloženého platného Cenníku, pokiaľ nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.

4.4. O zmenách v Cenníku sa Dodávateľ zaväzuje informovať Zákazníka vopred. Nový Cenník nahrádza ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a okamihom jeho doručenia Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy.

4.5. Cena bude hradená za dodané Produkty na základe faktúry Dodávateľa vystavenej ku dňu dodania Produktov  Zákazníkovi a doručenej do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Produktov, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná. Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.

V. Dodacie podmienky

5.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar podľa dohody s kupujúcim.

5.2. Sprievodné doklady dodávky sú súčasťou dodávky tovaru.

5.3. Expedícia a dodanie tovaru je spravidla do 10 pracovných dní a závisí od skutočnosti či má Dodávateľ objednaný tovar skladom alebo ide o tovar na objednávku/výrobu.

Spôsob dopravy

Produkty/tovary sú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. a to spôsobom:

(1) Expres kuriér na adresu

(2) Balík SR

(3) Balík zahraničie

Ceny zahrňujú poštovný a manipulačný poplatok.

5.5. Prevádzkovateľ e-shopu EWM s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravu cien dopravy, poštovného a balného predovšetkým v prípade, ak na strane Slovenskej pošty a.s. dôjde k úprave cien. O zmenách v Cenníku sa Dodávateľ zaväzuje informovať Zákazníka vopred.

VI. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne na účet spoločnosti uvedený v daňovom doklade (faktúry) alebo pri prevzatí tovaru u kuriéra/pošty.

6.2. Cena za dodaný tovar v daňovom doklade (faktúry) na základe objednávky kupujúceho je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý prevádzkovateľ e-shopu EWM s.r.o. kupujúcemu vystaví.

6.3. Prevádzkovateľ e-shopu EWM s.r.o. si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet spoločnosti, ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená u kuriéra.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom objednávkovom formulári.

7.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi.

7.3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov, písomnou formou vo forme elektronickej komunikácie (mailom) alebo telefonicky.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo faktúry a dátum predaja tovaru a presnú špecifikáciu tovaru. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu EWM s.r.o., Žerotínova bašta 5012/19, 940 56  Nové Zámky.

7.6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi nepoškodený tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim.

7.7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.8. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

VIII. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

8.1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku

8.2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov, teda za to, že Produkty sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

8.3. Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu.

8.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t. j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

8.5. Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov, a to buď písomne (poštou, kuriérom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa. Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku.

8.6. Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z internetovej stránky www.pekaceoblatok.sk. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých produktov platia výhradne len pre zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.pekaceoblatok.sk. Takto zverejnené ceny nie sú určené zákazníkom alebo iným osobám, s ktorými EWM s.r.o. je v samostatnom zmluvnom vzťahu a s ktorými existuje dohoda o cenách, podmienkach, resp. iných náležitostiach zmluvného vzťahu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi EWM s.r.o. a Zákazníkom.

9.2. Písomnou dohodou medzi EWM s.r.o. a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

9.3. Prevádzkovateľ e-shopu EWM s.r.o. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.